title
bg gb ru


Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения (Съгласно Закон
за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения,
обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г.)
Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено
или устно до Живко Няголов - Директор дирекция, административни дейности и фирмена сигурност,
отговорен служител за разглеждане на сигнали в „АВИОНАМС” АД.
Как може да подадете сигнал за нарушение
Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини:
1. Лично, на отговорния служител;
2. Чрез кутия за лично подаване на сигнали, поставена в деловодството на „АВИОНАМС” АД на адреса
на управление: 4023 гр.Пловдив, район Тракия, ул. „Цар Симеон“ № 2, или чрез запечатана пратка, върху
която под адреса на получателя „АВИОНАМС” АД е изписан текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“;
3. Чрез електронна поща на адрес: signali@avionams.com
Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път
формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.
4. Може да подадете устен сигнал на телефон + 359 32 62-89-84, чрез лична среща с отговорния служител,
която сте уговорили предварително на посочения телефон.
В тези случаи отговорния служител ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде
възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и
със съдържанието на формуляра, като ги подпишете.
Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас
твърдения и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да
потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.
Формулярът може да изтеглите ТУК или да се обърнете за съдействие към отговорния служител по
разглеждане на сигнали.
ВАЖНО ! Следва да попълните всички данни във формуляра.
В случай, че сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорният служител ще Ви изпрати
съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7 (седем) дневен срок от получаване на сигнала.
Сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати, ако нередностите не бъдат отстранени в
този срок.
ВАЖНО ! Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали,
които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.
За подаване на сигнали или публично оповестяване на невярна информация се носи
административнонаказателна отговорност по чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН.
При установяване на неверни или заблуждаващи твърдения за факти и/или, ако след проверка се
установи, че лицето, за което се твърди, че е подало този сигнал, не е неговият автор, сигналът и
материалите по него ще бъдат препратени на Прокуратурата на Република България по
компетентност.

s

„Авионамс“ АД, гр. Пловдив 4023, ул. “Цар Симеон” №2
тел: 032 / 62 89 84, факс: 032 / 63 21 75
e-mail: office.pld@avionams.com
Уеб дизайн и Изработка на сайт от rVertis